Category Archives: MANGAN (Mn)

Vai trò của Mangan (Mn) đối với sự phát triển của cây trồng ✅

Vai trò của mangan đối với cây trồng

Nguyên tố mangan (Mn) trong đất là một nguyên tố vi lượng có mặt trong thành phần hóa học của đất. Mangan tồn tại trong đất dưới dạng các hợp chất khoáng chất và có thể có sẵn dưới các dạng khác nhau như Mn2+ (mangan 2+) và Mn4+ (mangan 4+).