Category Archives: MAGIE (Mg)

Magie có vai trò gì trong sự phát triển của cây trồng?

Bổ sung magie cho cây

Magie (Mg) là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn với số nguyên tử 12 và ký hiệu là “Mg”. Đây là một nguyên tố quan trọng cho sự phát triển của cây trồng vì nó tham gia vào nhiều quá trình sinh học quan trọng như quá trình quang hợp và tổng hợp hợp chất hữu cơ. Tỉ lệ magie có trong đất thường khá thấp so với các nguyên tố khác, và nó thường có vai trò quan trọng trong động lực sinh thái của đất.